<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vad gör du med ett vattenläckage i bostadsrättsföreningen?

5 minuters lästid | Sten Ahlin

I bostadsrättsföreningar är vattenskador den vanligaste skadetypen, och den mest kostbara. De största ersättningarna som utbetalas av försäkringsbolagen, är kopplade till vattenskador. Försäkringsbolagen belönar förebyggande åtgärder och vattenläckagelarm med rabatter.

Då ett vattenläckage inte upptäcks och stoppas i tid, är det stor sannolikhet att det uppstår följdskador på flera lägenheter eller i allmänna lokaler. Man måste därför göra sitt yttersta för att begränsa skadeomfånget, och det är viktigt att styrelsen har goda rutiner för hur denna typ av händelser skall hanteras.

Vi rekommenderar vad varje enskild boende, samt styrelseordförande eller styrelsemedlem, bör göra när det uppstår vattenläckage i bostadsrättsföreningen.

1. Begränsa skadeomfånget

Tidigt larm vid vattenläckage är viktigt, så att arbetet med torkning och sanering snabbt kan sättas igång. När vattenläckaget är ett faktum, gäller det att begränsa skadan så långt det är möjligt.

Olika typer av rörbredd är en av de vanligaste orsakerna till vattenskador .De boende måste veta var huvudkranen är, så att man kan stoppa vattentillförseln till det rör som eventuellt läcker och orsakar skadan.

Om man inte kan stoppa vattenläckaget själv, måste rörmokaren tillkallas omedelbart.

 

2. Klara ut ansvarsförhållandena

Vid vattenskada i bostadsrättsföreningen uppstår frågan om vem som är ansvarig för att täcka kostnaderna för sanering av skadorna.

Den enskilde bostadsrättsinnehavaren har ansvaret för det inre underhållet av sin bostad. Föreningen skall ansvara för att byggnaden med gemensamma ledningar och anläggningar är i ordentligt skick.

Denna ansvarsfördelningen innebär att vattenskador som uppstår vid brist på invändigt underhåll t ex fel vid kakling i badrum, som huvudregel är den boendes ansvar. Det samma gäller skador som den boende orsakar vid oaktsamhet. Vattenskador som t ex beror på brott på en gemensam vattenledning är däremot normalt bostadsrättsföreningens ansvar.

En fackmässig rörmokare kan bidra med att klara ut vem som har ansvaret för skadan genom att ge en detaljerad beskrivning av läget. Då den boende menar att skadan skall täckas av bostadsrättsföreningen och/eller försäkringen för föreningen, sänder han eller hon utredningen till styrelsen, med rörmokarens beskrivning. Styrelsen kommer i regel skicka denna vidare till föreningens försäkringsbolag innan man avgör saken.

Vid omfattande skador kommer försäkringsbolaget att besikta fastigheten för att kunna värdera skadeomfånget och koordinera arbetet framåt.

 

Förebygg vattenläckage

Då styrelsen tar sitt underhållsansvar på allvar och genomför internkontroller, bidrar man med att reducera risken för att det uppstår vattenläckage och följdskador.

 

Skadeförebyggande åtgärder för de boende:

 • Låt alla i byggnaden veta var huvudkranen är, och hur den används. Stäng huvudkranen när du skall vara bortrest i flera dagar.
 • Fixa ett litet läckage på en gång.
 • Låt inte diskmaskinen, tvättmaskinen eller torktumlaren gå när du sover eller inte är hemma. Det kan uppstå både vattenläckage och brand vid drift.
 • Underhåll diskmaskinen och tvättmaskinen regelbundet. Byt vattenslangarna till dina maskiner var tionde år, och kontrollera kopplingar och rör regelmässigt för att se om det läcker vatten.
 • Rensa avlopp och vattenlås minst en gång om året.
 • Montera vattenstopp.
 • Följ våtrumsstandarden när du renoverar badrummet.

 

Skadeförebyggande åtgärder för styrelsen:

 • Skapa en underhållsplan, bygg upp en budget för underhåll och använd professionell hjälp som dokumenterar allt de genomför.
 • Säkerställ att gemensamma rör, kanaler och andra installationer som går genom byggnaden eller i grunden blir hållna i ordning.
 • Alla rum måste vara tillräckligt uppvärmda i kallperioder, och nedgrävda rör utomhus måste vara tillräckligt isolerade.
 • Håll de boende informerade om bra förebyggande åtgärder mot vattenläckage inne i lägenheterna.
 • Uppmana de boende att ta del av försäkringsbolagens rekommendationer kring förhindrande av vattenläckage.
 • Värdera installation av gemensamt vattenläckagelarm i alla lägenheter, så att styrelsen kan se att alla har fungerande vattendetektorer i våtrum och under köksbänken. Det finns enkla vattenläckagedetektorer som monteras trådlöst, och som informerar de boende och eventuellt styrelsen om det sker ett läckage i allmänna utrymmen eller i en lägenhet.

Vattenläckage i bostadsrättsföreningen